O nás


Agroplan, společnost s ručením omezeným se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha byla založena 30. prosince 1992.

Navázala na činnost Agroplanu, který existoval od roku 1969 jako hospodářské zařízení Českého svazu vědeckotechnických společností.

Hlavní náplní firmy Agroplan od prvopočátku je projektování pozemkových úprav. Nejprve to byly jednoduché pozemkové úpravy – zatimní užívání, na ně plynule navázalo projektování komplexních pozemkových úprav dotažených do výměny vlastnictví včetně digitální katastrální mapy. K tomu následně přibylo projektování realizačních projektů pro společná zařízení, především projekty polních cest, výsadby biocenter, biokoridorů, ostatní zeleně a také protierozních opatření.

V menším rozsahu společnost rovněž zpracovává studie pozemkových úprav pro liniové stavby studie odtokových poměrů, výpočty odvodů za odnětí půdy ze ZPF a bilance skrývky ornice při výstavbě.

Většina projektů je zpracovávána pro pozemkové úřady. Projekty pozemkových úprav Agroplan zpracovává na celém území České republiky.

Veškeré zpracované projekty jsou odevzdány v náležité kvalitě a schválení vlastníky se blíží vždy sto procentům.

Realizační projekty společných zařízení zpracované firmou Agroplan se v minulých ročnících soutěže „společné zařízení roku“ umístily na předních místech.

Ing. Jana Švábová – jednatel společnosti

Volné pracovní pozice


Nabízíme zaměstnání na pozici terénní pracovník pro pozemkové úpravy na lokality s dojezdem z Prahy,

případně krátkodobé výjezdy po Čechách. Vhodné i jako brigáda nebo spolupráce na ŽL.

Zeměměřické vzdělání SŠ nebo VŠ, praxe výhodou, případně rádi zaškolíme.

Pozemkové úpravy


Pozemkové úpravy jsou jedním z nejúčinnějších nástrojů krajinného plánování. Jejich prostřednictvím dochází k vyřešení často složitých vlastnických vztahů, které brání racionálnímu hospodaření vlastníků půdy, ale i realizaci veřejně prospěšných opatření či staveb, mezi které patří polní a lesní cesty, protipovodňová a protierozní opatření nebo výsadba zeleně. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako nezbytný podklad pro územní plánování.

Pozemkové úpravy jsou řešeny zákonem č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění pozdějších předpisů. Zpracování pozemkových úprav je řešeno Metodickým návodem k provádění pozemkových úprav. Podrobný popis technického řešení a výkresové dokumentace vybraných prvků PSZ s uvedením výpočtů, výsledků podrobných průzkumů je specifikován v Technickém standardu dokumentace plánu společných zařízení v pozemkových úpravách.


Název projektu: Rozvoj automatizace a digitalizace v podniku AGROPLAN, spol. s r.o.

  • Registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_250/0019314
  • Popis projektu:
    Projekt je realizován v naší provozovně v Ústí nad Orlicí v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem projektu je pořízení a implementace technologií do firemního zázemí. Cílem projektu je podpořit růst a posílit konkurenceschopnost společnosti, a to především díky novým technologiím, které společnosti pomohou zvýšit počet zakázek. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Kontakty


AGROPLAN, spol. s r.o.

Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Telefon: +420 241 431 672
E-mail: info@agroplan.cz

ID DS: pb5jxk5
IČO: 48110141
DIČ: CZ48110141

Jednatelé

Ing. Jana Švábová
Ing. Petr Kubů

Pozemkové úpravy

Ing. Petr Kubů – tel: +420 732 932 135

Geodézie

Ing. Jan Petrásek – tel: +420 737 586 726